CÁCH DÙNG MODAL VERB TRONG TIẾNG ANH

athenas2

New member
#1
Modal verb hay động từ khiếm khuyết là một loại từ thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống nhưng ít ai quan tâm đến nó, dẫn đến những nhầm lẫn không đáng có. Hiểu được điều đó, Anh ngữ Athena xin được hướng dẫn bạn cách dùng động từ khiếm khuyết.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FCap.png&hash=933e1f101f787c8d67c7a3f35034818c

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fcan.png&hash=dff562d3cf1f4a6a9d747b451b33738e
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fcould.png&hash=d5f0d7bec6a1ef7507d093f684b2575c
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fmay.png&hash=6d38c5a6698f376069bb3d93ee5be538
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fmight.png&hash=ca35427e1a3dce8780e6818a79b86e3b

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fmust.png&hash=f040bf253ff2df7126785dd2c03e0762
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fought-to.png&hash=29e9633b483e96ef09471598fc9ec0c2
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fshall.png&hash=b697f549f8fb5356736ecf51e42af61a
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fshould.png&hash=5e1b41bf73a068df4158077f24d27a6c
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fwill.png&hash=b7f5aacad7e84cb400fbca7591eb620d
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fwould.png&hash=4524c67e36cceda301a36743c8c62dec
 
Top